1
وکیل رسمی در استرالیا، متخصص امور مهاجرتی و مشاوره تجاری. در مورد دوم یعنی پناهندگی داخل خاک کانادا در زمان بررسی درخواست پناهندگی هیچ کدام از پناهندگان اجازه کارد در این مدت را نخواهند داشت. تعداد زیادی از این فرصت برای اخذ پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند و به این دلیل راهی بلگراد می‌شوند. قضات دیوان‌عالی اروپا به این نتیجه رسیدند که برای بررسی موثق بودن گفته‌های پناهجویان با