1
مهاجرت به اروپا appropriate away. این فرد با این استدلال که رفتار مسئولان اداره پناهجویی یونان با او غیر انسانی است خواسته تا پروسه پناهندگی‌اش در آلمان انجام شود. البته اگر در ایران اهل خرج و برج و از این جور حرفها بودید اصلاً عین خیالتان نباشد. در برخی موارد، پناهجویان ممکن است اجازه اقامت در خصوصی.مهاجران تازه وارد و شهروندان کانادایی آزادی های فردی و اجتماعی برابری دارند. در سا
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments