1
ديروز در ترمينال تفليس دو زن گرجي با چند كودك را ديدم كه بليط آنتاليا در دست دارند و در مقابل اتوبوس آنتاليا ايستاده اند. البته به شرط اينکه دقيقا از آخرين قوانين چه مربوط به برسي‌ مدارک و چه مربوط به مهاجرت، نحوه تکميل on the internet application مختص شرايط شما، اطلاع کامل از مسيري که پرونده شما ممکن است طي‌ طريق کند و توانايي و داشتن اطلاعات کافي‌ در دفاع از حقوق تان اگر خداي نکرده پرونده شما