1
لیست ۱۸۰ آیتمی زیر، لیست MLTSSL نامیده میشود و لیست به روز شده ی مشاغل مورد نیاز دولت استرالیا می باشد (آخرین تغییرات در جولای ۲۰۱۷ - بازبینی شده در جولای ۲۰۱۸). باید در اسرع وقت تقاضای خود را انجام دهید. از جمله تغییرات دیگری که در برخی از قوانین قانون اساسی سوئد رخ‌داده و در سال جدید قابل اجراست می‌توان به تغییراتی در قانون شهروندی اشاره کرد. نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ( UNHCR )
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments