1
ما از کوکی‌ها Cookies استفاده می‌کنیم تا پیشکش‌های خود به شما را بهبود ببخشیم. با توجه به این، تصمیم گیری قطعی در این مورد در ماه آپریل از سوی دفتر اداره مهاجرت ترکیه و کمیسیون عالی پناهندگان در ترکیه انجام و اعلام خواهد شد. آنچه در این اطلاعیه بدان اشاره می‌شود در موارد بسیار، هنوز قطعی نیست و برای اطلاع کسانی که در همین روزها قصد خروج از کشور را دارند، بیان می‌شود.مهاجرت عبارت‌است از ج