1
یک کشتی حامل پناهندگان عمدتا سوری و افغان و تعدادی ایرانی که از چند روز پیش در دریای مدیترانه سرگردان شده بود در حال منتقل شدن به بندری در یونان است. چون مایاهای امریکای شمالی از جهات متفاوت ترک‌ها را به خاطر می‌اورد، بعضی دانشمندان مایا‌ها را» پراترک» (ماقبل ترک) بحساب می‌اورند. مرکز ولایت فراه به نام شهر فراه در جنوب فراه رود در دامنه کوهی به نام تکه موقعیت دارد. مهاجرت از یک تصمیم شروع می شو