1
یک کشتی حامل پناهندگان عمدتا سوری و افغان و تعدادی ایرانی که از چند روز پیش در دریای مدیترانه سرگردان شده بود در حال منتقل شدن به بندری در یونان است. چون مایاهای امریکای شمالی از جهات متفاوت ترک‌ها را به خاطر می‌اورد، بعضی دانشمندان مایا‌ها را» پراترک» (ماقبل ترک) بحساب می‌اورند. مرکز ولایت فراه به نام شهر فراه در جنوب فراه رود در دامنه کوهی به نام تکه موقعیت دارد. مهاجرت از یک تصمیم شروع می شو
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments